piatok 5. septembra 2008

kardinál Ennio Antonelli: Veľká úloha rodiny

"Médiá nemenia len spoločnosť, ale aj ľudí. Médiá majú veľkú schopnosť ponúkať myšlienky a vplývať na správanie," povedal Jeho Eminencia kardinál Ennio Antonelli vo svojej prednáške, ktorú zameral na odkaz Svätého Otca Jána Pavla II. médiám. 

Bol to práve Ján Pavol II., ktorý tvdil, že médiá sú častými návštevníkmi v mnohých rodinách. Deti venujú médiám veľmi veľa času - viacej času možno už len venujú spánku či škole. Stále menšie deti používajú počítače a médiá poskytujú stále viac funkcií. 

J.E. kardinál Ennio Antonelli vidí ako pozitívne, že médiá ponúkajú temer neobmedzené informácie, že je možné prostredníctvo médií obohatiť sa duchovne či kultúrne. Médiá prispievajú k rozširovaniu komunikácie, informujú a spájajú ľudí, umožňujú zdieľať pocity, pracovať, vymieňať si služby, nakupovať cez internet... Pre Cirkev predstavujú médiá nové spôsoby evanjelizácie. Vznikajú nové formy duševnej komunikácie, ktoré napr. umožňujú duchovne sa rozvíjať v každom kúte sveta.

Kardinál E. Antonelli porovnal rodinu, ktorá je založená na bez-peňažnosti, s médiami, ktoré fungujú na báze reklamy a biznisu. Hypertrofia ekonomiky a peňazí robí aj z rodiny tovar. Manželské vzťahy sú predstavované ako náhodné stretnutia dvoch egoistov, ženy vnímajú deti ako prekážku v kariére. 

Predseda Pápežskej rady pre rodinu poukázal aj na neprítomnosť Boha v mediálnom obsahu. "Boh je marginálne zobrazený alebo vôbec nie je v médiách." A čo nie je v médiách, ako keby ani neexistovalo...

Kardinál Antonelli vidí úlohu rodičov v prvom rade v ich vlastnom vzdelávaní, potom vo vzdelávaní detí. Podľa neho musia rodičia vysvetliť deťom fungovanie komunikačných prostriedkov, aby deti využívali televíziu a internet striezlivo, aby obmedzili čas telefonovania cez mobily a aby televízia i počítač boli v spoločnej miestnosti, kde sa nachádzajú rodičia. "Médiá musia rešpektovať požiadavky rodiny." J.E. kardinál Ennio Antonelli vyslovil názor, aby v krajinách existovali ministerstvá, ktoré by riadili prostriedky spoločenskej komunikácie.

Text: Matúš Demko  - - -    Foto: Pavol Rábara

Žiadne komentáre: