piatok 29. augusta 2008

Rodina nie je prežitkom

Počas prvého septembrového víkendu sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční významný medzinárodný kongres Rodina a médiá. O jeho význame sa rozprávala Veronika Folentová s riaditeľom sekretariátu organizačného výboru a redaktorom portálu Postoy.sk Imrichom Gazdom.

Čím je kongres Rodina a média dôležitý?
Dôležitý je snahou upriamiť pozornosť na dva svety, ktoré sa v poslednom čase stále viac prelínajú a vzájomne ovplyvňujú. Chce ponúknuť alternatívne pohľady na vzťah rodiny a médií a spochybniť dve extrémne klišé konštatovania spočívajúce v tvrdeniach, že médiá majú na rodinu len škodlivý vplyv, resp. že akékoľvek snahy dávať normatívne odporúčania zlepšujúce vzájomný vzťah rodiny a médií sú zbytočné, nakoľko, najmä médiá, sú neovplyvniteľnou skutočnosťou.

To, že hľadanie odpovedí na otázky, ktoré sa prirodzene objavujú, keď sa zamýšľame nad vzťahom médií a rodiny, je opodstatnené, potvrdzuje aj účasť popredných osobností z celého sveta na tomto kongrese. Hostia z politického, akademického, mediálneho či cirkevného prostredia, ktorí sa otázkam rodiny a médií profesionálne venujú majú napomôcť nielen hľadaniu odpovedí a riešení, ale aj kladeniu inšpiratívnych provokačných otázok.

Prečo sa uskutoční na Slovensku?
Kongresy zamerané na rodinné otázky sa konajú pravidelne už 40 rokov. Spočiatku sa organizovali len v Latinskej Amerike, nakoľko prvé iniciátorky stretnutí, Mercedes Wilson a Christine Vollmer, pochádzali z Guatemaly a Venezuely. Prvý európsky kongres sa uskutočnil v Paríži v roku 1986. Do krajín bývalého východného bloku sa prvýkrát dostal v roku 1994 vo Varšave. Po stretnutiach v ďalších východoeurópskych krajinách /Moskva (1999), Lublin (2004), Kyjev (2006)/ prichádza na rad Slovensko a Ružomberok.

Výber miest, kde sa kongresy konajú, patrí organizátorom. Tým je už dlhšie nadácia Famille de Demain so sídlom v Bruseli, ktorá úzko spolupracuje s s European Federation for the Family (Zurich) a World Organisation for the Family (Washington, DC), na čele ktorej stojí jedna z prvých organizátoriek kongresov, Mercedes Wilson. Navštívi aj tohtoročný kongres v Ružomberku.

Tieto organizácie požiadali minulý rok Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku o zorganizovanie tohtoročného kongresu. Rozhodli sa tak preto, lebo chceli, aby témou bol vzťah rodiny a médií.

Čo od neho očakávaš?
Osobne dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili hneď na začiatku, vyvolať záujem najdôležitejších hospodárskych a spoločenských miest, aby sa výrazným spôsobom angažovali za rodinu, ktorá je zdrojom spoločenskej stability. Z tohto dôvodu sme napríklad na kongres pozvali tak zástupcov vlády či europoslancov ako aj predstaviteľov slovenských združení a organizácií venujúcich sa ochrane nenarodených detí či podpore rodín.

Zároveň chceme poukázať na to, že rodina, nie je prežitkom, ale že je schopná postaviť sa nebezpečenstvám vyplývajúcim z relativizujúcej a konzumnej podstaty postmodernej spoločnosti.

Dá sa taká veľká akcia, ako je svetový kongres, na ktorý má prísť približne 500 účastníkov naplánovať a zorganizovať v takom malom meste ako je Ružomberok?
Keďže v Ružomberku už niekoľko rokov funguje Katolícka univerzita, máme už isté skúsenosti s organizovaním konferencií či rôznych iných podujatí. Aj keď je pravda, že takáto veľká akcia sa tu ešte nekonala. Organizačný výbor však začal pracovať už v novembri minulého roku, pomáha nám viacero dobrovoľníkov, takže veríme, že podujatie prebehne bez akýchkoľvek väčších nedostatkov.

Na čo ste pri tvorbe programu dávali najväčší dôraz?
Aby zostal vyvážený pomer medzi zahraničnými a slovenskými hosťami, pretože aj keď chceme získať čo najviac podnetov a skúseností zo zahraničia, stále berieme ohľad, že kongres má napomôcť celospoločenskej diskusii o médiách a rodine na Slovensku. Tomuto zámeru je prispôsobená aj štruktúra pozvaných hostí, medzi ktorými sú politici, akademici, predstavitelia rôznych organizácií a združení, zástupcovia cirkví a médií, ale aj bežní rodičia. Chceme, aby kongres nebol len akademickou debatou, ale aby priniesol konkrétne podnety a uznesenia, ktoré sa budú môcť reálne aplikovať v slovenskej spoločnosti.

Na čo sa najviac tešíš ty? Čo by si odporučil?
Teším sa na kritický, ale úctivý dialóg pri hľadaní vhodných riešení pri problémoch plynúcich zo vzájomných interakcií medzi rodinou a médiami. A samozrejme na viacerých hostí, ktorých si človek nemôže vypočuť každý deň. Osobne sa teším, že účasť prisľúbili predsedovia Pápežskej rady pre rodinu a Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky, arcibiskup Claudio Maria Celli a kardinál Ennio Antonelli. Aj to potvrdzuje vážnosť zvolenej témy, ale aj celého kongresu.

Veronika Folentová, Postoy.sk (28.augusta 2008)

nedeľa 24. augusta 2008

Hymna kongresu Rodina a médiá

Program kongresu Rodina a médiá 2008

ŠTVRTOK, 4. SEPTEMBER
Aula Jána Pavla II
20:00 Pod lampou so Štefanom Hríbom
Diskusia na tému Rodina a médiá, vysielaná v živom prenose TV LUX a Rádiom Lumen


PIATOK, 5. SEPTEMBER
08:30
Prijatie hostí a registrácia

09:00
Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Úvodné slovo: "Privítanie hostí"
Tadeusz Zasępa, Rektor Katolíckej univerzity (Slovensko)

"Prečo Kongres pre rodinu?"
Elżbieta Drucka Lubecka de Séjournet, predsedníčka organizačného výboru (Belgicko)

09:15
"Rodina, základný kameň spoločnosti"
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny na Slovensku (Slovensko)

Téma: Rodina a média z pohľadu súčasnej teológie
Moderátor sekcie: prof. Tadeusz Zasępa

9:30
"Veľká úloha rodiny"
J.E. kardinál Ennio Antonelli, predseda Pápežskej rady pre rodinu (Vatikán)

10:00
"Rodina ako zjednocujúci prvok medzi kultúrami a náboženstvami"
Mons. Milan Chautur CSsR, predseda Rady KBS pre rodinu a mládež (Slovensko)

10:30
Prestávka

11:00
"Rodina v globalizovanom svete"
Ing. Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež (Slovensko)

11:30
"Úloha médií vo formovaní sociálnych, najmä domácich návykov."
Douglas C. Minson, Intercollegiate studies institute, ISI (USA)

12:00
"Spoločenstvo ľudí a komunikácia významu"
prof. José Noriega, Inštitút Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu pri Lateránskej univerzite v Ríme (Španielsko)

12:30
"Nový ateizmus a jeho vplyv na západnú civilizáciu"
Princ Nikolaus von Liechtenstein, veľvyslanec Lichtenštajnska v Belgicku (Lichtenštajnsko)

13:00
"Rodina: Tam, kde rastie spoločné dobro"
Prof. Paul H. Dembiński, Fribourg University, riaditeľ Finance Observatory (Švajčiarsko)

13:30
Obednajšia prestávka

Téma: Rodina a média z pohľadu žurnalistiky
Moderátor sekcie: Prof. Tadeusz Zasępa

14:30
"Rodina vystavená ilúzii filmov, televízie a internetovej zábavy"
Dr. Ted Baehr, predseda Kresťanskej komisie pre film a televíziu (USA)

15:00
"Médiá: úcta k pravde a k dôstojnosti osoby"
Bernard Margueritte, predseda medzinárodnej federácie žurnalistov (Francúzsko)

15:30
"Médiá a viera"
J.E. arcibiskup Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady pre masovokomunikačné prostriedky (Vatikán)"

16:00
Prestávka


16:30-18:00
Pracovné skupiny
Blok F, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

 1. diskusná skupina: Teológia a civilizácia (F 101)
  prof. José Noriega (Spain)
  prof. Paul H. Dembiński (Switzerland)
  Dr. Ted Baehr (USA)
  Mons. Claudio Maria Celli (Vatican)
  Douglas C. Minson (USA)
  prof. Tadeusz Zasępa (Slovakia)
  Prince Nikolaus von Liechtenstein (Liechtenstein)
 2. diskusná skupina: Rodina (F 102)
  Mons. Milan Chautur CSsR (Slovakia)
  ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., The Institute of the Family in Bratislava (Slovakia)
  Mgr. Alica Čelková, Centre for the family in Žilina (Slovakia)
  ThLic. Marek Iskra, Diocesan Centre for the Family of the Diocese of Banská Bystrica, Banská Bystrica (Slovakia)
  Mgr. Jozef Červeň, priest working with the gypsies (Slovakia)
 3. diskusná skupina: Médiá (F 104)
  doc. Juraj Spuchľák, PhD., director of the Radio Lumen (Slovakia)
  doc. Peter Olekšák, PhD., Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
  doc. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., Faculty of Philosophy, Comenius University (Slovakia)
  Mgr. Terézia Rončáková, PhD., Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
  Mgr. Imrich Gazda, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
  PaedDr. Anton Lauček, PhD., Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
  Mgr. Vladimír Buzna, spokesman of the Catholic University (Slovakia)
 4. diskusná skupina: Rodinné hnutia (F 105)
  Mim. prof., RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc., Movement of Christian Families (Slovakia)
  Mgr. Ján Vojtek, Movement of Marriage Meetings (Slovakia)
  MUDr. Anna Kováčová, Mothers World Movement (Slovakia)
  Dr. Dariusz Cupiał, Fundacja Cyryla i Metodego Tato.net (Poland)
  Marta Perignáthová, Domestic Church, Movement Light-Life (Slovakia)
  MUDr. Anna Záborská (Slovakia)
  Mgr. Ivana Urbanová, Movement Faith and Light (Slovakia)
  Ing. Jana Pajanová, Mother Prayers (Slovakia)
 5. diskusná skupina: Mládež (F 201)
  Jan Gałkowski, Lublin Catholic University, Lublin (Poland)
  Elisabetta Pittino, Movimento per la vita (Italy)
  Martin Luterán & Juraj Šúst, Ladislav Hanus Fellowship (Slovakia)
  Peter Kravčák, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
  Miroslav Volček, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
  Oľga Kusá, Faculty of Philosophy, Catholic University (Slovakia)
 6. diskusná skupina: Pro-life (prirodzené metódy) (F 202)
  Mercedes Wilson, president of the World Organisation for the Family (Guatemala)
 7. diskusná skupina: Pro-life (F 202)
  MUDr. Miroslav Mikolášik (Slovakia)
  Ing. Jana Tutková, MA (Slovakia)
  Ing. Marek Michalčík, Forum of the Life (Slovakia)
  Marijo Żivkovic, Director of Family Center in Zagreb (Croatia)

Hotel Kultúra, A. Bernoláka 1, Ružomberok

19:00
Kultúrny večer
Tanečné divadlo ATak

20:00
Slávnostná recepcia

Ing. Michal Slašťan, primátor mesta Ružomberok

SOBOTA, 6. SEPTEMBER
08:00
Registrácia účastníkov konferencie
Rańajky

08:30
Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Zhrnutie predchádzajúceho dňa

Téma: Rodina a média z pohľadu sociológie
Moderátorka sekcie: MUDr. Anna Záborská

09:00
"Zlepšovanie rodinnej komunikácie a podpora sociálnych väzieb vo veku informácie"
Dr. On-Kwok Lai, Dr. On-Kwok Lai, School of Policy Studies, Kwansei Gakuin (Japonsko)

09:30
"Ako chrániť deti pred škodlivým pôsobením médií"
Dr. Richard Wilkins, výkonný riaditeľ Doha International Institute for Family Studies and Development Qatar Foundation (USA)

10:00
"Znaky psychologického vplyvu médií na spoločnosť a rodinu"
prof. Tadeusz Zasępa, Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko)

10:30
"Populácia a trvalý rozvoj"
prof. Gérard-François Dumont, Université Paris Sorbonne (Francúzsko)

11:00 Prestávka

Moderátor sekcie: Mgr. Imrich Gazda

11:30
"Rodina a prirodzená plodnosť"
Mercedes Arzu Wilson, predsedníčka Svetovej rodinnej organizácie (USA)

12:00
"Embryo – obeť globálnej genocídy"
Ing. Jana Tutková, MA, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu v Európe (Slovensko)

12:30
"Podpora úcty k životu v médiách: stav a perspektívy"
Pierre-Olivier Arduin, riaditeľ Centra pre bioetiku v diecéze Toulon, zodpovedný za bioetické vzdelávanie v Jérôme Lejeune Foundation (Francúzsko)

13:00
"Umieranie v rodine. Aj toto je súčasť života rodiny?"
Dr. Zbigniew Żylicz, Nijmegen Catholic University, Nijmegen (Holandsko)

13:30 Obedňajšia prestávka

Téma: Rodina a média z pohľadu filozofie a praxe
Moderátor sekcie: Mgr. Pavel Izrael

15:00
"Morálne správanie sa rodín pod vplyvom médií"
prof. ThDr. František Tondra, predseda KBS

15:30
"Mediálna výchova v rodine"
PhDr. Viera Kačinová, Academia Bohemica (Slovensko)

16:00
"Rodičia, prví učitelia ľudskosti"
Prof. Franz Alting von Geusau, Leiden University (Holandsko)

16:30
Prestávka


Blok F, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
diskusná skupina: Spoločenské prostredie (F 101)
prof. On-Kwok Lai (Japan) Dr. Richard Wilkins (USA) Mons. František Tondra (Slovakia) Bernard Margueritte (France) 
diskusná skupina: Média (F 102)
PharmDr. Mária Raučinová, Catholic News (Slovakia)
Mgr. Monika Hodnická, Network Slovakia (Slovakia)
doc. Imrich Vaško, the first dean of Faculty of Philosophy of Catholic University (Slovakia)
PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., Club of the Authors for Children and Youth of Slovak Journalist Syndicate (Slovakia)
Mgr. Danica Rísová, Club of the Authors for Children and Youth of Slovak Journalist Syndicate (Slovakia)
diskusná skupina: Pro-Life (F 104)
Mgr. Anna Verešová, director of Yes for Life (Slovakia)
Pawel Wosicki, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (Poland)
MUDr. Anna Záborská (Slovakia)
MUDr. František Orlovský, managing director of Donum Vitae (Slovakia)
diskusná skupina: Rodina a pedagogika (F 201)
Dr. Zbigniew Żylicz (Great Britain)
PhDr. Viera Kačinová (Slovakia)
prof. Franz Alting von Geusau (The Netherlands)
Johanna Countess von Westphalen (Germany)
PaedDr. Zuzana Jurčová, PhD., Faculty of Pedagogy of Catholic University (Slovakia)
diskusná skupina: Dobrovoľníctvo (F 202)
Mária Grebečiová, DOMKA (Slovakia)
Maroš Čaučík, eRko (Slovakia)
Jolanta Mycielska, Family, Hope for Tomorrow (Poland)
Delegate of the Sovereign Order of Malta
diskusná skupina: Politika (F 204)
Dr. Carlo Casini (Italy)
prof. Gérard-François Dumont (France)
MUDr. Miroslav Mikolášik (Slovakia)
Mgr. Jana Jamborová (Czech Republic)
diskusná skupina: Rozklad a zničenie africkej rodiny (F 105)
Premietanie filmu o globalizácii a liberálnych myšlienkach prichádzajúcich zo Západu do africkej rodiny, o aidse, vojnách a chudobe a o tom, ako to všetko vplýva na rodinu. Vyrobil producent dokumentárnych filmov Catholic Radio and Television Network (www.crtn.org) so sídlom v Königsteine v Nemecku (anglická verzia, 52 min.).


19:00
Večera (iba pre pozvaných hostí)
Rektor Katolíckej univerzity prof. Tadeusz Zasępa


Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok

20:00
Kultúrny večer 
Súrodenci Jendruchovci

NEDEĽA, 7. SEPTEMBER
08:00
Registrácia účastníkov konferencie
Raňajky

08:30
Aula Jána Pavla II, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Yesterday´s summary

Téma: Rodina a média z pohľadu politiky
Moderátor sekcie: Terézia Rončáková, PhD.

09:00
"Spoločnosť 21. storočia: práva a povinnosti"
Dr. Carlo Casini, poslanec Európskeho parlamentu a predseda talianskeho Hnutia za život (Taliansko)

09:30
"Dcéry Európy"
MUDr. Anna Záborská, Európsky parlament (Slovensko)

10:00
"Ľudská dôstojnosť v Európe a na Slovensku: nové výzvy a úsilie do budúcnosti"
MUDr. Miroslav Mikolášik, Európsky parlament (Slovensko)

10:30
"Rodina a feminizmus v europskom politickom kontexte"
Mgr. Jana Jamborová, generálna tajomníčka organizácie Nové ženy pro Evropu (Česká republika)

11:00
"Zraniteľnosť mládeže"
MUDr. Anna Kováčová, Svetové hnutie matiek (Slovensko)

11:30
Svedectvá "Hlas mládeže"
Daniela Bezáková, Ladislav Hanus Fellowship (Slovakia)
Mária Grebečiová, DOMKA (Slovakia)
Maroš Čaučík, eRko (Slovakia)
Elisabetta Pittino, Movimento per la Vita (Italy)

12:10
Zhrnutie a závery kongresu


Kostol svätej Rodiny

13:30
Svätá omša vďakyvzdania


15:00
Rozlúčkový obed

Átrium FF KU
16:00
Benefičný koncert
for the asylum house of the organization Yes for the life, for the maltreated women and mothers in the need (Richar Čanaky a Mária Podhradská)

História kongresu Rodina a médiá

Pred viac ako 40 rokmi skupina rodičov uvedomujúc si nebezpečenstvá ohrozujúce rodinu, začala výmenu skúseností a spoločné hľadanie pozitívnych riešení. Prvé stretnutie v tomto duchu - iniciované pani Mercedes Wilson (Guatemala) a Christine Vollmer (Venezuela) – sa uskutočnilo v Latinskej Amerike a veľmi rýchlo sa transformovalo na medzinárodné kongresy. Prvý európsky kongres sa uskutočnil v Paríži v roku 1986.

“Či nepotrebujeme ukazovatele cesty a sprievodcov, či nás netrápia pochybnosti o správnych prioritách našej životnej cesty? A naša „sloboda voľby”- či zodpovedá miere zodpovednosti, ktorá sa s ňou spája?” Zastavenie sa nad týmito otázkami, opreté o objektívne analýzy situácií, ktoré sú spojené s témou rodiny, to sú témy konferencií vyjadrované významnými špecialistami z Európy a sveta.

XVIII. Medzinárodný kongres rodiny, ktorý sa uskutočnil v roku 1994 vo Varšave, v roku vyhlásenom (OSN i Cirkvou) ako Svetový rok rodiny, bol prvým po páde berlínskeho múru v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Výnimočný úspech Varšavského kongresu bol odrazovým mostíkom pre nasledujúce kongresy, v Moskve (1999), v Lubline (2004) a v Kyjeve (2006).

Cieľ a poslanie kongresu Rodina a médiá

Kongres Rodina a médiá je 23. ročník svetových kongresov rodiny. Tohtoročná téma vzájomného vzťahu rodiny a médií bola vybratá z dôvodu narastajúcej potreby mediálnej výchovy v spoločnosti. Kongres sa pokúsi nájsť odpoveď na otázku, či sú médiá pre rodinu ohrozením alebo prínosom a či je možné vzťah týchto dvoch spoločenských inštitúcií nastaviť tak, aby smeroval k celospoločensky želateľnému prospechu.

Motto: "Prvou povinnosťou žurnalistu je rešpektovať pravdu a hodnotu ľudskej osoby." (belgická kráľovná Fabiola)

Hlavným cieľom konferencie je na jednej strane vyvolať záujem najdôležitejších hospodárskych a spoločenských miest, aby sa výrazným spôsobom angažovali za rodinu - prameň a stabilitu spoločnosti, a na druhej strane ukázať poslucháčom, že rodina je schopná postaviť sa nebezpečenstvám rôzneho druhu, ale pod podmienkou, že bude protežovaná a chránená. Zdravá rodina, tak z morálneho aj ekonomického pohľadu, múdre hospodárenie v rodine a prorodinná politika sú prameňom bohatstva rodiny, a súčasne krajiny. V dôsledku nedocenenia spoločenskej a ekonomickej úlohy rodiny dostali sme sa v posledných rokoch do nebezpečnej a paradoxnej situácie: mladá časť populácie nie je dosť početná, aby nadobudla prostriedky nevyhnutné pre udržanie staršej časti spoločnosti.

Cieľom konferencie je hľadanie odpovede na otázku, či sú médiá ohrozením alebo prínosom pre rodinu?

Program konferencie (prednášky a sprievodný program) budú sa dotýkať týchto tematických okruhov:

 1. Vplyv médií na rodinu – vplyv na členov rodiny, na manželov a ich spolupracovníkov a na deti a ich spolužiakov a na ich vzájomné vzťahy)
 2. Dôsledok vplyvu médií na vzťahy a komunikáciu v rodine
 3. Spôsob prezentácie rodiny v médiách (tradičné a netradičné modely rodiny)
 4. Komunikácia v rodine o médiách a ich obsahoch
 5. Ako využiť médiá na posilnenie rodiny (vnútorne i v spoločnosti)